En vy från Katriina Flensburgs ateljé  ”Art Quilt Studio”

A view from the  ”Art Quilt Studio” of Katriina Flensburg

 Kurser/Föredrag    Classes/Lectures

Katriina Flensburg

 

Textruta: Foto: Kamerareportage AB Göteborg

Katriina Flensburgs utbildnings-verksamhet sker genom Svenska Quiltakademin som grundades av Katriina 1996 i syfte att sprida kunskaper och information om den textila genren quiltning inom dess olika uttrycksformer - som hantverk, konsthantverk och nyskapande konst.

 

Katriina Flensburg åtar sig undervisningsuppdrag enligt överens-kommelse i sin ateljé  och annorstädes. 

 

Hon välkomnar studiebesök och anordnar visningar såväl i sin ateljé som i Svenska Quiltakademins verksamhetslokaler.

 

 

Katriina Flensburgs educational commissions are run within the Quilt Academy of Sweden, founded by Katriina in 1996 in the means of spreading the knowledge and information about the field of quilting as handicrafts, as fine arts- and crafts and as a contemporary artistic expression.

 

Katriina Flensburg accepts teaching commissions both in her studio and elsewhere according to an agreement.

She welcomes visitors to her studio and to the accommodations of  Quilt Academy  of Sweden.

· Traditionella sömnadstekniker i anknytning till quiltning/lappteknik såsom skarvsömnad, applikation (olika metoder), handquiltning, grundläggande broderi

· Klassprojekt med olika kulturbundna och/eller etniska teman såsom Amish-quilt, afroamerikansk quilt, quilt från Provence, traditionell amerikansk s.k. Sampler-quilt, Baltimore-applikation, medaljongquilt ,chintz-quilt, miniatyrquilt, julquilt , vaggquilt etc.

· Moderna tekniker i anknytning till quiltning/lappteknik; maskinquiltning, remstekniker, miniatyrtekniker, ”Quilt -As-You-Go”, ”Paper Piecing”  etc. innovativa snabbmetoder

· Färg- och formlära med fokus på textilt skapande

· Nyskapande textil och quiltning med fria material och uttryck

· Globala etniska,  kulturella och konstnärliga traditioner kring tygbearbetning och ytbehandling

· Kurser särskild anpassade till ungdomar och barn

· Kurser anpassade till arbetsplatser som inslag i personalutveckling, ”teamwork” och rekreation

 

Svenska Quiltakademin tillhandahåller föredrag, kurser och workshop i bl.a. följande:

Quilt Academy of Sweden offers

lectures classes and workshops as follows:

· Traditional sewing techniques, such as piecing, appliqué (various methods), handquilting, basic embroidery

· Class projects with various cultural and/or ethnical themes, such as Amish quilts, Afro-American quilts, Provence quilt,  American sampler, Baltimore appliqué, Medallion quilt, Chintz quilt , Miniature quilt, Christmas quilt, Crib quilt etc.

· Modern piecing and sewing applications such as machine quilting, strip piecing, miniature-techniques, ”Quilt-as-You-Go”, ”Paper Piecing” etc innovative short-cut methods

· Color and Form with the focus on creative textile work

· Creative contemporary textile and quilting with various materials and expression

· Global, ethnical and cultural traditions around fabric handling and surface design

· Classes especially adressed to the youth and children

· Classes especially adressed to working places/-units as a part of a personnel development process, ”teamwork” and recreation

 

Textilkonst / Quilt Art / Fiber Art

Textruta: Katriina.Flensburg@telia.com
Textruta: info@quiltakademin.se